Cherry Creek Staff COVID-19 Testing

सुरु गर्नका लागि, तपाईँको कर्मचारी आइडि नम्बरले तपाईँलाई तपाईँको परीक्षणका लागि योग्य हुने आवृत्ति पहिचान गर्न मद्दत गर्नेछ। यो नम्बर प्रविष्ट गराइसकेपछि कृपया आफ्नो रजिस्ट्रेसन पूरा गर्नका लागि सम्पूर्ण फाराम भर्नुहोस्।

कृपया आफ्नो कर्मचारी आइडि नम्बर प्रविष्ट गराउनुहोस्:

Employee Id
थर